Mediálny obraz Rómov

21.03.2023

Autorka: Michelle Kubištová

Rómovia sú jednou z najväčších a najmenej pochopených menšín v Európe. Napriek mnohým úsiliam na integráciu Rómov do spoločnosti sa stále stretávajú s diskrimináciou a neuznaním. Jedným z prostriedkov, ktoré môžu byť použité na zlepšenie situácie Rómov, sú médiá.

Prvým krokom k pochopeniu vzťahu medzi Rómami a médiami je uvedomenie si, že média majú obrovský vplyv na to, ako vnímame svet a ľudí v ňom. Médiá sú často prvým miestom, kde sa stretávame s kultúrou a tradíciami inej krajiny alebo menšiny. Ak sú médiá zaujaté alebo nedostatočné v tom, ako predstavia Rómov, môže to viesť k väčšej diskriminácii a izolácii Rómov.

Napriek tomu, že sa v posledných rokoch objavilo viac pozitívnej publicity o Rómoch v médiách, stále sa často objavuje negatívne zobrazenie. Rómovia sú často zobrazení ako leniví a závislí na sociálnej pomoci, zatiaľ čo ich kultúra a tradície sú prezentované ako primitívne. Toto zobrazenie nie je len nespravodlivé a diskriminačné, ale aj nepravdivé.

Prečo sa potom stále objavuje takéto zobrazenie Rómov v médiách? Existuje niekoľko faktorov, ktoré na to môžu mať vplyv. Po prvé, Rómovia sú často zahrnutí do chudobnejších komunít, ktoré sú z hľadiska médií menej príťažlivé. Okrem toho, zahrnutie Rómov do médií môže byť zložité, pretože nemajú vlastné "hovoriace hlavy" alebo zástupcov, ktorí by mohli hovoriť v ich mene. To môže viesť k tomu, že ich hlas zostane nepočutý. Ďalším dôvodom je fakt, že novinári nemajú vedomosti o tom, ako s Rómami pracovať, nepoznajú ich kultúru a problémy, s ktorými sa stretávajú. Ak už v médiách počuť o probléme Rómov, je často zobrazený len povrchne a v novinárskom výstupe sa nepracuje do hĺbky, čo má za následok, že majorita nerozumie pojmom ako napríklad generačná chudoba či toxický stres. Tak ako potrebujeme mať kultúrne citlivý prístup na školách, potrebujeme ho aj v médiách. Riešením by bolo dovzdelávanie majoritných novinárov alebo poskytovanie príležitostí pre novinárov z radov Rómov.

Takéto príbehy môžu byť inšpiráciou pre rómske deti a mládež, aby aj oni mohli vidieť, že majú šancu na úspech a že sa oplatí pracovať tvrdo na svojich cieľoch. Zároveň môžu byť aj pre majoritnú spoločnosť príležitosťou na spoznanie pozitívnych príbehov z rómskej komunity a prelomenie stereotypov.

Je však dôležité, aby sa pozitívne príbehy nezverejňovali len kvôli politicky korektnému obrazu, ale aby boli skutočné a relevantné. Preto je potrebné, aby médiá aktívne hľadali a podporovali takýchto pozitívnych vzorov v rómskej komunite a zviditeľňovali ich príbehy.

Netreba zabúdať aj na to, že Rómovia sú často vnímaní ako homogénna skupina ľudí - všetci žijú v osade, všetci sú nevzdelaní, všetci nemajú hygienické návyky a pod. Čo však nie je pravda. Aj medzi Rómami sú ľudia, ktorí tieto predsudky búrajú a je potrebné dať im v mediálnom priestore možnosť ukázať sa. Dôvody sú dva. Prvým je búranie predsudkov v majorite a druhým budovanie vzorom medzi Rómami.

Médiá by mali byť viac otvorené pre Rómov a mali by im umožniť zviditeľniť sa a hovoriť o svojich skúsenostiach. Toto by mohlo zahŕňať spoluprácu s rómskymi organizáciami a novinármi, aby zabezpečili, že rómske hovoriace hlavy a rómske príbehy budú zastúpené v médiách. Taktiež by médiá mali poskytnúť rómskym spisovateľom, umelcom a tvorcom priestor na prezentovanie svojho umenia a kultúry.

Ďalším spôsobom, ako môžu médiá pomôcť s integráciou Rómov do spoločnosti, je zabezpečenie informovanosti o politických rozhodnutiach a opatreniach, ktoré ovplyvňujú rómske komunity. Médiá by mali byť schopné poskytnúť správne informácie o týchto opatreniach, aby Rómovia mohli byť informovaní a mohli sa aktívne zúčastňovať na politickom procese.

V konečnom dôsledku je dôležité, aby médiá prevzali zodpovednosť za svoj vplyv na spoločnosť a preukázali viac záujmu o to, ako zobrazujú menšiny v médiách. Rómovia majú právo na rovnaké a spravodlivé zastúpenie v médiách, a toto by mohlo pomôcť s ich integráciou do spoločnosti. Ak sa médiá rozhodnú pracovať na zmene svojho zobrazenia Rómov, môže to viesť k pozitívnemu zmeneniu vnímania Rómov v spoločnosti ako celku.

Financovanie je ďalším dôležitým aspektom zlepšovania zobrazenia Rómov v médiách. Médiá potrebujú finančné prostriedky na to, aby mohli vytvárať kvalitné a vyvážené zobrazenie rómskych komunít. Financovanie môže zahŕňať granty, štipendiá a iné formy podpory, ktoré môžu pomôcť médiám pokryť náklady na vzdelávanie novinárov, zamestnávanie rómskych novinárov a redaktorov, ale aj na produkciu a distribúciu rómskych médií.

Financovanie rómskych médií je osobitne dôležité, pretože tieto médiá môžu byť hlasom rómskych komunít a zabezpečiť, aby sa ich hlas dostal do médií a verejnej diskusie. Rómske médiá môžu poskytnúť pohľad na svet z rómskej perspektívy a zabezpečiť, aby boli rómske komunity zastúpené v médiách.

Okrem toho môže financovanie pomôcť médiám vytvoriť obsah, ktorý bude zaujímavý a relevantný pre rómske komunity. Rómske médiá môžu produkovať obsah, ktorý bude zameraný na rómsku kultúru a tradície, ale aj na rómske problémy a výzvy, s ktorými sa komunity stretávajú.

Problémom sa stáva, že grantové financovanie rómskych médii je nedostačné najmä kvôli nesystematickosti a nekontinuality. Na finančné prostriedky sa dlho čaká, nedodržiavajú sa deadline zo strany grantov, čo vedie k nekontinuálnej práci novinárov pracujúcich v rómskych médiách, až k ich zániku. Riešením by bol vznik inštitúcie, ktorá by rómske médiá zastrešovala a bola by z väčšiny financovaná štátom a z menšiny grantami, štipendiami atď. Vtedy by v rómskych médiách mohli novinári pracovať naplno a venovať sa iba svojej novinárskej činnosti. Ak sú ale ich pracovné podmienky neisté z dôvody nedostatočného grantového financovanie, musia pracovať inde, aby sa uživili.

Všetky tieto opatrenia sú dôležité pre zlepšenie zobrazenia Rómov v médiách. Financovanie môže pomôcť médiám zlepšiť kvalitu a vyváženosť svojho obsahu, zamestnať rómskych novinárov a redaktorov, a podporiť vznik a distribúciu rómskych médií. Ak bude existovať dostatočné financovanie, médiá budú môcť zohrávať aktívnu úlohu v procese integrácie Rómov do spoločnosti a prispieť k zmene postojov a stereotypov voči Rómom v spoločnosti.

Okrem toho, je tiež potrebná aj práca s majoritou. Ak sa vysiela rómsky magazín, jeho cieľovou skupinou sú Rómovia. Ako ale chcem vytvoriť most, ak tvoríme obsah, ktorý je prioritne mierený len minorite? Potrebujeme tvoriť obsahy s rómskou tématikou cielený na majoritu. Práca s majoritou je dôležitou súčasťou zlepšovania vzťahov medzi Rómami a väčšinovou spoločnosťou. Zároveň by médiá mali podporovať a propagovať iniciatívy a projekty, ktoré pomáhajú zlepšovať vzťahy medzi Rómami a väčšinovou spoločnosťou. Médiá by mali podporovať dialóg medzi Rómami a väčšinovou spoločnosťou a pomáhať k vytváraniu priestoru na otvorenú diskusiu o otázkach týkajúcich sa Rómov. Týmto spôsobom sa môžu Rómovia a ľudia z väčšinovej spoločnosti dozvedieť viac o kultúrnych a sociálnych rozdieloch a môžu sa tak lepšie pochopiť.

V konečnom dôsledku je spolupráca medzi Rómami a väčšinovou spoločnosťou kľúčová pre zlepšenie ich vzťahov. Médiá majú pri tom veľký vplyv a môžu výrazne prispieť k zmene spoločenských postojov a k zlepšeniu podmienok pre Rómov na Slovensku.