VYHODNOTENIE

 zhrnutie výstupov projektu

Explikácia:

Hoci odborná rada KULTMINOR-u odporúčila tento projekt podporiť v plnom rozsahu ako inovatívny, súčasný a reflektujúci potreby doby, ani nie mesiac po podpísaní Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov sa na projekt a okolnosti udelania dotácie vzniesla vlna špinavej kriminalizujúcej mediálnej kampane a hejtov, ktorú odštartoval bulvárnou škandalizáciou zaváňajúci článok Rudolfa Sivého pre Aktuality.sk pod názvom "Ľudia blízki RTVS si zo štátneho fondu rozdeľovali dotácie na rómsku kultúru" o údajnom klientelizme a korupcii priamo v odborných komisiách KULTMINOR-u.

V spomenutom článku o našom projekte písal Rudolf Sivý aj takéto dokázateľné nepravdy: "Podozrenia pritom vzbudil projekt novovzniknutej eseročky Kmeťkovej syna Jakuba Hraníka. Firmu Art Society založil minulý rok. Z Fondu sa mu podarilo získať vyše 25-tisíc eur na výrobu deviatich podcastov a vznik webu."

Sivý v článku účelovo nespomína 9 live-streamových audiovizuálnych talkshow, 9 článkov a 9 podcastov, t.j. minimálne 27 náročných výstupov zverejnených na webovej stránke, ktorá mala vzniknúť ako súčasť projektu a o ktorých sme ho pred vznikom článku detailne informovali a detailne mu vysvetlili a vyvrátili všetky kontexty jeho konštruktu ( vieme predložiť kompletnú e-mailovú komunikáciu ).

Pritom každému priemerne vzdelanému človeku, ktorý ovláda ako funguje práca odborných rád v KULTMINOR-e musí byť jasné, že je matematicky absolútne vylúčená akákoľvek možnosť korupčného a klientelistického konania v článku menovaných, pretože v žiadnej z komisií nemali väčšinu a teda nevedeli ovplyvniť, či akokoľvek zvátiť konečné rozhodnutia tej ktorej odbornej rady, pretože by boli jednoducho prehlasovaní. To, že išlo o umelo a účelovo vytvorený klientelisticko-korupčný konštrukt na škandalizáciu konkrétnych osôb a inštitúcií naznačuje aj fakt, že do konštruktu "ľudí blízkych RTVS" neboli zahrnutí Roman Čonka (Jekhetane-Spolu - v danom roku čerpal 45 300€) a Róbert Hamburgbadžo ( European Media Centre - v danom roku čerpal 40 6616€ za 2 projekty ) a Jozef Šivák ( Občianske združenie Roma Production - v danom roku čerpal 45 000€ za 1 projekt ), ktorí už viac rokov veľmi úzko spolupracujú s televíznym národnostným vysielaním RTVS. Prečo o týchto pánoch Rudolf Sivý pomlčal, ak skutočne hľadá pravdu? Prečo sa mu títo ľudia do jeho konštruktu škandalizujúceho RTVS, KULTMINOR, konkrétnych ľudí z komisií a konkrétnych žiadateľov nehodili? Nazdávame sa, že na nich proste nebola "objednávka".

Článok a klientelisticko-korupčícka pavučinka Rudolfa Sivého boli zdielané na sociálnych sieťach a prebrali ho aj viaceré mainstreamové média. Vodu v rómskych komunitách na sociálnych sieťach nenávistne mútili aj nebohý bloger Jozef Kmeťo ( o dotáciu nemohol žiadať pre nevysporiadané finančné vzťahy s KULTMINOR ) a neúspešný žiadateľ o dotáciu, regionálny reportér Erik Hilary Lakatošovie ( ktorý dotáciu v danom roku nedostal vlastnou vinou iba preto, lebo sa nezúčastnil povinného verejného vypočutia pred odbornou komisiou B ).

Článok vzbudil negatívnu spoločenskú odozvu a výrazne poškodil nielen konkrétnych členov odborných komisií KULTMINOR, ale aj samotné národnostné vysielanie RTVS a KULTMINOR ako taký.

Navyše táto účelová krimimalizácia výrazne poškodila aj samotný projekt ešte pred jeho samotným spustením. Preto sme sa rozhodli v rámci krízového managementu minimalizovať časť negatívnych dopadov medializácie pre projekt jeho premenovaním na projekt ROMALE. 

Zhrnutie výstupov projektu:

Projekt vznikol s prioritným zámerom tvorby kvalitného masmediálneho obsahu pre elektronické médiá a internet. Domnievame sa, že tento zámer sa nám podarilo naplniť. Ukázali sme verejnosti, že rómske internetové obsahy pripravované Rómami a Rómkami sa dajú robiť aj inak: kvalitne, invenčne, kultúrne a profesionálne, že rómske média nemusia byť iba o spravodajstve a bulváre, ale že Rómovia a Rómky vedia aj diskutovať na vysokej úrovni, rozvíjať kritické myslenie a majú jasné a logické postoje, riešenia, návrhy, plány a vízie, ktoré môžu našu spoločnosť posunúť a obohatiť, ibaže nemajú vytvorený vhodný mediálny priestor na prezentáciu svojich názorov.

Podarilo sa nám otvoriť, uchopiť a dôkladne prediskutovať nadčasové aj aktuálne témy týkajúce sa života rómskych komunít na Slovensku očami rómskych novinárov či aktivistov a ich hostí v takto nastavených tématických okruhoch: 

 1. Rómovia - rasizmus v minulosti a dnes, 
 2. Rómovia - hlas mladých, 
 3. Rómovia a média, 
 4. Rómovia v politike, 
 5. Rómovia a vzdelávanie, 
 6. Rómovia mimo biologickej rodiny, 
 7. Rómovia a Sčítanie obyvateľov 2021, 
 8. Rómovia a korona, 
 9. Rómovia a generačná chudoba.

V približne mesačnej periodicite sme do webového priestoru a na sociálne siete, kde rómska komunita veľmi aktívne žije a komunikuje naživo priniesli 9 live-streamových talkshow so 41 dokrútkami ( priemerne 5 audiovizuálnych vstupov na diel ), pričom diváci mali možnosť cez FB klásť k téme otázky a zároveň k nej vyjadriť svoj názor a diskutovať o nej. Témy sme spracovali aj v audio podobe ako 9 podcastov, živé vysielanie zostihali do televíznych audiovizuálnych formátov a takto profesionálne spracovaných 9 zostrihov talkshow zverejnili cez platformu YouTube s odkazmi na návštevu webu projektu. Jednotlivé témy boli spracované aj do textovej podoby ako 9 rozsiahlejších článkov.

Všetky tieto výstupy sme poskytli na bezplatné zdieľanie médiam. Ponuku pri printoch využili noviny Romano Nevo ľil, pri audiovizuálnych výstupoch TV ROMANA a Fluidum Film s.r.o. - nezávislý producent pri príprave dokumentárneho filmu z cyklu Klietka identity a pri podcastoch Slovenský rozhlas RTVS - Rádio Patria a Rádio Regina. Žiaľ, témy súvisiace s korona-krízou na Slovensku a s politickými kauzami a hádkami záujem o naše témy zo strany mainstreamových médií výrazne oslabili. Témy, keďže sú zväčša nadčasové, však plánujeme ďalej prezentovať a mainstreamovým médiam ponúkať.

Pôvodne bol projekt koncipovaný ako cyklus 9-tich 52-minútových live streamových talkshow Gerharda Hadiho, v ktorých bude otvárať nadčasové aj aktuálne témy týkajúce sa života rómskych komunít na Slovensku s príslušným podcastmi a článkami k jednotlivým témam s tým, že v ďalších rokoch sme plánovali postupne poskytnúť podobnú ročnú profesnú moderátorsku príležitosť ďalším rómskym novinárom a novinárkam, či aktivistom a aktivistkám. Nezanedbateľné je pre nás totiž systematické kreovanie silných rómskych novinárskych osobností, schopných rómsku komunitu dôstojne reprezentovať vo väčšinových médiach.

Pri prezentácii projektu pred hodnotiacou komisou KULTMINOR však komisia podmienila udelenie dotácie tým, že do projektu zapojíme okrem Gerharda Hadiho aj ďalších rómskych žurnalistov a aktivistov, aby na svoju príležitosť nemuseli čakať roky s tým, že myšlienka a princípy projektu zostanú zachované. Táto podmienka sa stala aj oficiálnou súčasťou Rozhodnutia riaditeľa FPKNM o pridelení finančných prostriedkov na projekt a to v takomto znení: "Odborná rada odporúča projekt podporiť v plnom rozsahu. Projekt je inovatívny, súčasný a reflektuje potreby doby. Odborná rada odporúča zapojiť do tvorby obsahu projektu viacerých novinárov, aby sa vytváral priestor na ich rozvoj."

Preto sme pri spustení projektu nastavili projekt tak, že Gerhard Hadi bude na striedačku moderovať 5 v poradí nepárnych talkshow a zvyšné 4 talkshow ďalší rómski žurnalisti.

Žiaľ, už pri talkshow Rómovia a média, ktorú mal moderovať Gerhard Hadi, žijúci dlhodobo v Českej republike (Praha), sa epidemiologická situácia zhoršila natoľko, že Praha sa dostala do čiernej zóny, boli zatvorené hranice s Českou republikou a prechod na Slovensko bol podmienený karanténou a PCR testom. Túto talkshow po Hadim týždeň živým vysielaním preto prevzal Ján Bihari. Keďže sa však epidemiologická situácia neustále zhoršovala a opatrenia vlády SR boli stále viac obmedzujúce a prognózy do marca 2021 neboli pozitívne, z producentského hľadiska sme boli nútení prehodnotiť zotrvanie Gerharda Hadiho v projekte s cieľom minimalizovať produkčné riziká a finačné problémy súvisiace s účinkovaním Gerharda Hadiho v projekte ( nedostatok finančných prostriedkov na úhradu ubytovania počas karantén na Slovensku a na PCR testovanie, minimalizovanie rizika pre účinkujúcich a realizačný tím v prípade uplatnenia výnimky pre audiovizuále realizácie ) a talkshow, ktoré mal pôvodne moderovať boli pružne prerozdelené iným rómskym moderátorom a moderátorkam žijúcim na území Slovenskej republiky. Hoci uvoľnenie Gerharda Hadiho z projektu bolo boľavé, veríme, že sa s týmto profesionálom ešte stretneme v nejakom inom projekte v lepších časoch.

Projekt sme plánovali realizovať od marca do decembra 2020 s tým, že prvá talkshow sa mala uskutočniť už v apríli 2020. Žiaľ, kedže finančné prostriedky z KULTMINOR, ktoré tvoria takmer 95% rozpočtu na projekt boli na účet Art Society s.r.o. poukázané až 12.6.2020, projekt sme mohli začať realizovať až od augusta 2020, keďže priestor plánovaný na realizáciu talkshow - .klub pod lampou, bol v mesiacoch jún-júl už beznádejne vybookovaný. Podľa zmluvy sme rozrátali a naplánovali mesačnú periodicitu talkshow až do marca 2021 s tým, že v auguste 2020 sme uskutočnili 2 talkshow. Epidemiologická situácia na Slovensku v súvislosti s COVID-19 a opatreniami vlády SR ( lockdown ) však spôsobili, že januárovú talkshow sme museli zrušiť a v marci 2021 sa uskutočnili dve talkshow. Počas trvania projektu sme priebežne dopĺňali a prebudovávali web projektu, komunikovali s divákmi cez FB projektu, umiestňovali zostrihy video-záznamov a podcastov na platformy YouTube a Anachor a dopĺňali tématické články projektu. Záverečný redizajn webu prebehol v marci 2021 a stránku aj po ukončení projektu stále zveľaďujeme a aj do budúcnosti mienime dopĺňať o nové témy a informácie.

Projekt v číslach a faktoch

36 kvalitných žurnalistických výstupov z tvorivej dielne Rómov a Rómiek v spolupráci s Art Society s.r.o.: 9 live streamov / 9 zostrihov talkshow / 9 podcastov / 9 tématických textov / 8 moderátorov z toho 2 ženy a 6 mužov z celého Slovenska a z Čiech / 33 hostí z celého Slovenska z toho 12 žien a 21 mužov / 9 upútaviek / 41 dokrútiek odvysielaných v rámci talkshow / 856 minút živého vysielania na FB / 823 minút zostrihu talkshow na You Tube / 835 minút podcastov / 72 normostrán tématických textov / k 20.4.2021 najsledovanejšou talkshow je talkshow Maroša Baloga Rómovia a Sčítanie obyvateľov 2021 vysielaná 15.2.2021, nasledovaná talkshow Michelle Kubištovej Rómovia a vzdelávanie z 25.11.2021 a talkshow Michala Oláha Rómovia v politike z 26.10.2021. / k 20 .4.2021 distribúcia značkového obsahu na FB - impresie na live streamy spolu: 91 998 návštevníkov a čísla každý deň ďalej rastú... 

Informácia o distribúcii značkového obsahu live-streamovej talkshow na FB k 20.4.2021

1. Rómovia a rasizmus - oslovených: 84 / divákov: 2054

2. Rómovia - hlas mladých - oslovených: 4291 / divákov: 1496

3. Rómovia a média - oslovených: 6468 / divákov: 2224

4. Rómovia v politike - oslovených: 10061/ divákov: 5328

5. Rómovia a vzdelávanie - oslovených: 11308 / divákov: 5565

6. Rómovia mimo biologickej rodiny - oslovených: 1753 / divákov: 740

7. Rómovia a Sčítanie obyvateľov - oslovených: 15138 / divákov: 9726

8. Rómovia a korona - oslovených: 2741 / divákov: 3173

9. Rómovia a generačná chudoba - oslovených: 7279 / divákov: 2569

Spolu - oslovených: 59123 / divákov: 32875

Celková distribúcia značkového obsahu na FB - impresie: 91 998 návštevníkov 

Informácia o distribúcii značkového obsahu podcastov na platforme Anchor k 20.4.2021

Celková počúvanosť : 195 poslucháčov

Informácia o distribúcii značkového obsahu talkshow na platforme YouTube k 20.4.2021

1. Rómovia a rasizmus - divákov: 427

2. Rómovia - hlas mladých - divákov: 272

3. Rómovia a média - divákov: 101

4. Rómovia v politike - divákov: 48

5. Rómovia a vzdelávanie - divákov: 18

6. Rómovia mimo biologickej rodiny - divákov: 82

7. Rómovia a Sčítanie obyvateľov - divákov: 14

8. Rómovia a korona - divákov: 11

9. Rómovia a generačná chudoba - divákov: 39

Spolu - divákov: 1012

Informácia o návštevnosti stránky

Počet klikov a prehliadaní: 11 259

Celkové interakcie s recipientami k 20.4.2021

1. FB live-streamové talkshow: 91 998

2. Podcastyna Anchor: 195

3. Talkshow na YouTube: 1 012

4. Web: 11 259

SPOLU: 104 464 recipientov

Meranie a štatistiky zabezpečujú samotné weby a platformy, na ktoré sme umiestňovali obsahy. 

Vyhodnotenie sledovanosti

Ako najúspešnejšia komunikačná platforma sa javí live-streamové FB vysielanie. Ako najmenej užívateľsky obľúbenú formu pri prevládajúcej rómskej cieľovej skupine pokladáme zvukovú formu - podcasty. Predpokladáme, že do budúcnosti bude viac stúpať sledovanosť cez YouTube kanál a to z dôvodu dostupnosti, zatiaľ čo FB live-stremy sa postupne "zrolujú" do zabudnutia, keďže sa stanú menej dostupné bežnému náhodnému užívateľovi.  

Cieľová skupina

Cieľovou skupinou projektu sa stala široká verejnosť v produktívnom veku.a projekt ROMALE oslovil:

 • rómske komunity aktívne komunikujúce na internete predovšetkým cez sociálne siete, ktorým sme ponúkli 9 kvalitných live-streamových talkshow, ktorých prioritou bola podpora rómskej identity
 • majoritnú spoločnosť - scitlivovanie, búranie predsudkov a stereotypov - prioritný nástroj dialóg
 • média -bezplatné zdieľanie audiovizuálnej ( TV ROMANA ), zvukovej ( Rádio Patria a Rádio Regina RTVS ) a textovej ( Romano Nevo Ľil ) podoby tém

Cieľovou skupinou boli aj rómski žurnalisti a aktivisti, ktorí dostali moderátorsku príležitosť na svoj profesný rast aj v tomto žánri žurnalistiky. Obzvlásť hrdí sme nato, že v tejto cieľovej skupine bola zastúpená rómska mládež do 30 rokov ( Daniel Bunda, Michelle Kubištová, Dominika Badžová a Marcel Karvay ). 

Mediálna odozva projektu

Mediálna odovzva na projekt začala negatívnym mediálnym lynčom projektu ešte pred samotným spustením projektu - článok Rudolfa Sivého pre Aktuality.sk.

Naša reakcia na článok bola zverejnená tu. 

Článok Rudolfa Sivého prebrali aj iné bulvárne a konšpiračné média: Press TVHlavný denník a Slovenský informačný portál.

Po prvých realizáciach projektu síce táto štvavá mediálna kampaň utíchla, ale projekt a jeho tvorcovia boli už poškodení a stigmatizovaní ako zlodejskí, klientelistickí korupčníci, čo značne sťažovalo realizáciu projektu ( napr. prijímanie pozvaní do talkshow ).

Je nám veľmi ľúto, že týmto dopadom rázne nepredišiel sám KULTMINOR aspoň vydaním tlačovej správy, v ktorej by sa postavil za svojich zamestnancov - členov hodnotiacich komisií, za správnosť a právnosť svojich hodnotiacich postupov a za projekty, ktoré boli účelo očiernené. Nepravdy a špinu z článku tak nechal beztrestne dopadnúť aj na svoju inštitúciu a svoje hodnotiace procesy, hoci bol v práve.

 Projekt sme prihlásili do súťaže Novinárska cena, kategória Občianska žurnalistika (najlepší online projekt alebo príspevok uverejnený na blogu a mienime ho nominovať aj na ocenenie Roma spirit v kategórii Média. Vzhľadom na všetky kontexty, ktoré si musel zažiť pre nepravdivú mediálnu šikanu naň mienime zacieliť aj  aktivity projektu Biela vrana.

Odpočet záväzných výstupov podľa zmluvy

 1. 9 častí live-streamových talkshow s minimálnou dĺžkou 52 minút - t.j. minimálne 468 minút za všetky talkshow- splnené nasledovne: 9 talkshow po 856 minút živého vysielania na FB a po 823 minút zostrihu talkshow na You Tube ( zostrihy na YoTube pripravené nad rámec záväzných výstupov)
 2. minimálne 9 audiovizuálnych dokrútok, ktoré otvoria témy jednotlivých mesačníkov talkshow - splnené nasledovne: pripravených 9 upútaviek a 41 dokrútiek odvysielaných v rámci talkshow, t.j. spolu 50 dokrútok
 3. 9 častí podcastov z live streamových talkshow s minimálnou dĺžkou 52 minút, t.j. minimálne 468 minút za všetky podcasty- splnené nasledovne: 9 podcastov po 835 minút
 4. 9 písaných článkov na témy talkshow- splnené nasledovne: 9 článkov zverejnených na www.romale.eu
 5. web projektu so zverejnenými talkshow, podcastami a článkami - splnené nasledovne web nájdete na www.romale.eu
 6. jazyk: slovenský - splnené - vo všetkých výstupoch bol použitý slovenský jazyk
 7. periodicita aktualizácie webu: mesačná - splnená - na stránku boli v mesačnej periodicite vkladané upútavky a ohlásenia nových talkshow a dopĺňaný jej obsah
 8. Nad rámec záväzných výstupov sme na webovej stránke projektu vytvorili rubriku Zoznámte sa, kde priebežne zvereňujeme portréty, alebo rozhovory s rómskymi žurnalistami.  


Mgr. art. Magda Kmeťková, tímlíderka projektu ROMALE


Tento text je súčasťou Vecného a finančného vyhodnotenia predloženého KULTMINOR k vyúčtovaniu projektu ROMALE.

Nižšie sa nachádza Správa z nezávislého finančného auditu projektu ROMALE, ktorý sme priložili k vyúčtovaniu projektu pre Fond na podporu kultúry národnostných menšín.